Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Bedrijfsgegevens

Avalon
Eénmanszaak – zaakvoerder Willy Triest
Appeldonkstraat 42 te 2830 Willebroek
België
03/ 289.90.67
info@avalonbelgium.be
BE 0893.012.286

 

 

Algemeen

De hierna volgende ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze Avalon webshop, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met Avalon (Willy Triest), met bedrijfsgegevens hierboven vermeld. Deze ‘Algemene Voorwaarden’ hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant.

Het plaatsen van een bestelling via de Avalon webshop houdt in dat de hier beschreven ‘Algemene Voorwaarden’ gekend zijn en aanvaard worden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk door Avalon zijn aanvaard.

Avalon behoudt zich het recht voor om de hierna volgende algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.

 

Bepalingen

In deze ‘Algemene Voorwaarden’ wordt bedoeld met:

Avalon webshop: de internetwinkel van de éénmanszaak Avalon (Willy Triest) met bovenvermelde bedrijfsgegevens waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de Avalon webshop.

Bestelling: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Avalon en de klant van de Avalon webshop met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de Avalon webshop.

Producten: alle goederen, aangeboden door Avalon via de Avalon webshop, die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Avalon en de klant komt tot stand op het moment dat er ter bevestiging van de bestelling een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Avalon en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de bindende kracht van de elektronisch gemaakte overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Avalon hiervoor als een vermoeden van bewijs.

De Avalon webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • bij overmacht

 

Aansprakelijkheid

Geen van de fysieke producten die op de Avalon webshop aangeboden worden, zijn door Avalon geproduceerd. Avalon wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele productiefouten of gelijk welke andere fouten, en wijst u er op dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het correct en oordeelkundig gebruik van deze fysieke producten.

Alle vormen van het niet nakomen van de overeenkomst tussen de klant en de Avalon webshop die een gevolg zijn van technische problemen, niet te wijten aan fout van de verkoper, worden gekenmerkt als geval van overmacht, waaruit in voorkomend geval geen aansprakelijkheid kan voortkomen en waarvoor geen schadevergoeding kan toegekend worden.

 

Leveringen en leveringstijden

Producten besteld via de Avalon webshop worden enkel geleverd na volledige betaling door de klant.

Bestellingen worden geleverd op het adres dat door de klant bij de bestelling werd doorgegeven.

Avalon kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn gemaakt bij het doorgeven van het leverings- en/of facturatieadres. Avalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke consequentie van vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, wanneer de klant fouten heeft gemaakt bij het opgeven van het leverings- en/of facturatieadres.

De Avalon webshop streeft er naar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 uur op dezelfde dag nog te verzenden, en bestellingen die geplaatst en betaald worden op zaterdag, zondag en feestdagen de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen die via bankoverschrijving worden betaald, worden verzonden op de eerstvolgende werkdag, volgend op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Avalon staat.

De bovenstaande leveringstijden zijn enkel indicatief en bijgevolg kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Avalon (Willy Triest) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door het niet of niet tijdig leveren.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien leveringsproblemen bij de leverancier tot gevolg hebben dat de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, informeert de Avalon webshop de klant via e-mail. In dat geval kan de klant deze bestelling annuleren, en stort Avalon het betaalde bedrag binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant terug op de rekening die Avalon van de klant heeft gekregen.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

De goederen reizen op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Avalon beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Aanbiedingen

De aanbiedingen die op de Avalon webshop worden weergegeven zijn steeds vrijblijvend. Ze maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende overeenkomst na schriftelijke bevestiging door Avalon.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Leveringskosten of andere toelagen zijn niet in de prijs begrepen. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier.

Betaling

Betaling gebeurt steeds elektronisch via Paypal, kredietkaart of bankoverschrijving.

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Gelijk welke vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding.

Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval wordt de klant verzocht Avalon onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail. De producten moeten in onderhavig geval helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect her-verkoopbaar, samen met de leveringsbon teruggestuurd worden. Het verzakingsrecht vervalt van zodra één van deze voorwaarden is geschonden.

De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Avalon binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs terug aan de klant.

Bij verzaking dient de klant de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Avalon
Appeldonkstraat 42 te 2830 Willebroek
België

Privacy

Voor de communicatie met de klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houdt Avalon een aantal persoonsgegevens bij.  Klantengegevens worden opgeslagen in een database, en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsvoering bij Avalon.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

Elke klant heeft het recht van inzage in en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@avalonbelgium.be met een vraag tot wijziging of schrapping.

Geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Avalon zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en de Avalon webshop worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Mechelen bevoegd.